Skip content

2017/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/006
Zittingsdag: Vrijdag 24 maart 2017
Datum uitspraak: 09-05-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4. De beoordeling van de meesterproef van appellant, bestaande uit een scriptie en afstudeerzitting, is door twee examinatoren vastgesteld aan de hand van een formulier van twee pagina’s. Op dat formulier zijn de criteria opgenomen waaraan de scriptie moet voldoen, opgedeeld in negen categorieën. Bij elk van de negen categorieën hebben de examinatoren appellant een cijfer toegekend en bij dat cijfer een onderbouwing gegeven. Ook hebben de examinatoren bij “toelichting eindcijfer” op negen punten feedback gegeven. Het CBE heeft terecht overwogen dat de beoordeling hiermee voldoende is onderbouwd. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hem anderszins onvoldoende feedback is gegeven, noch dat de examinatoren bevooroordeeld waren. Dat de hoofdvraag van appellant vooraf is goedgekeurd door zijn begeleiders, maakt de beoordeling van de meesterproef van appellant niet onrechtmatig, nu een dergelijke goedkeuring geen garantie biedt dat het eindresultaat tot een voldoende zal leiden. Voor zover appellant aanvoert dat zijn product wel haalbaar is, overweegt het College dat zij daarover, gelet op het onder 2.3 weergegeven toetsingskader, geen oordeel kan geven. Overigens is namens het CBE ter zitting toegelicht dat dat niet het enige punt is waarop de scriptie van appellant niet aan de criteria voldoet. Hetgeen appellant overigens heeft aangevoerd, heeft eveneens betrekking op de beoordeling van zijn kennen en kunnen, zodat het College daarover geen oordeel kan geven. Gelet op het voorgaande, bestaat geen grond voor het oordeel dat aan de voorschriften van procedurele aard niet is voldaan. Er behoefde dan ook geen herbeoordeling aan appellant te worden toegekend.
Het betoog faalt.

Downloads